Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn in hun geheel en zonder uitzondering van toepassing op al onze offertes, bestellingen, verkopen, leveringen en facturen. De klant erkent formeel kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. In geval van aankoopvoorwaarden van de koper die in strijd zijn met de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper, zijn alleen deze laatste van kracht. Goederen worden uitsluitend verkocht aan meerderjarigen of zoals de wetgeving het bepaald. Bij bestelling door minderjarigen reserveert Bulles & Friends zich het recht de bestelling te annuleren. 

2. Prijzen

Onze prijzen gelden inclusief B.T.W. In de prijzen zijn niet begrepen de vrachtkosten en prijswijzigingen die niet afhankelijk zijn van de wil van de verkoper. Prijswijzigingen kunnen een gevolg zijn van een stijging van de productiekosten, van de grondstoffen, van de lonen, van de transportkosten en van door de overheid opgelegde lasten en/of taksen. In onze prijzen zijn de accijnzen en milieutaksen begrepen indien van toepassing op het verkochte product.

3. Offertes

Offertes naar professionelen zijn slechts geldig voor een periode van 30 dagen. Een bestelling wordt slechts definitief nadat ze door de verkoper is aanvaard geworden en de overeengekomen voorschot betaald is geweest.

4. Wijzigingen

Wijzigingen aan bestellingen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

5. Leveringstermijnen

Onze leveringstermijnen zijn steeds bij benadering opgegeven, en worden door de vennootschap voor zover als mogelijk nagekomen. Laattijdige leveringen kunnen nooit aanleiding geven tot het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs, of een betaling van enige schadevergoeding door onze vennootschap aan de koper.

6. Klachten

Klachten in verband met de levering of de facturen dienen ons steeds binnen de zeven kalenderdagen en per e-mail (info@bullesfriends.be) of aangetekend schrijven te bereiken. Zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van ons nemen wij geen terugzendingen aan. Bulles & Friends aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit verkeerd gebruik, onjuiste toepassing of niet-optimale bewaaromstandigheden van de geleverde producten.

7. Leveringen

Alle verzendingen naar de koper zijn steeds op risico van de koper, zelfs indien onze vennootschap instaat voor het transport. Met betrekking tot de transportkosten, gelden de voorwaarden zoals vermeld op de prijslijsten of website van het servicegevend bedrijf.

8. Verbreking

Verbreking van de overeenkomst (o.a. annulatie) geeft de niet-verbrekende partij recht op een verbrekingsvergoeding van 40% op de overeengekomen prijs, onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen. In geval van bewezen overmacht zijn de partijen ontslagen van het betalen van een verbrekingsvergoeding.

9. Betalingen

Al onze facturen zijn contant en zonder enige korting betaalbaar aan Bulles & Friends. De interesten zijn automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. Bij gebreke van betaling zal een verwijlintrest worden aangerekend gelijk aan de wettelijke rentevoet te verhogen met 4% per jaar, meer een contractuele verhoging ten belope van 10% op de hoofdsom van de openstaande factu(u)r(en). Bij gebreke aan betaling van één factuur worden alle op dat ogenblik openstaande facturen opeisbaar, en kan de verkoper andere bestellingen die reeds door de koper geplaatst zouden zijn, inhouden tot de openstaande facturen zijn betaald.

10. Eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt de eigendom van de goederen tot de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

Alle de door Bulles & Friends aangemaakte gepersonaliseerde designs blijven het intellectueel eigendom van Bulles & Friends. De designs mogen alleen gebruikt worden door de aankoper via Bulles & Friends en niet via een andere drukker of dienstverlener. Bulles & Friends reserveer zich het recht de design te hergebruiken, en te vertonen voor marketing doeleinde. Eigen logo's van de aankoper blijven natuurlijk zijn eigendom en worden niet vertoond zonder goedkeuring van de aankoper. 

11. Geschillen

Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde bevoegd.


Privacybeleid

De online winkel Bulles & Friends België op de website www.bullesfriends.be, gebaseerd in 1742 Ternat België, verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna "Verordening" genoemd) is Bulles & Friends,, gebaseerd in 1742 Ternat (hierna "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd);

2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: info@bullesfriends.be.

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering van de elektronische bestelling die in de online winkel […] is gemaakt.;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de Klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website www.bullesfriends.be in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

2. Voor de uitvoering van de elektronische bestelling dat door de Klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Klant en Verwerkingsverantwoordelijke;

4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant.

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

  • Webnode AG (online winkel systeem);
  • Verzendbedrijf;
  • Google Analytics (website analytics);

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: info@bullesfriends.be

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

1. Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website www.bullesfrieds.be, bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze Regels treden in effect op 01/10/2023